!!! ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO !!!

ORAZ

!!! ZMIANA WZORU UMOWY !!!

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STALOWEJ WOLI

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługi pn.:

ZDP.261.2.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec"